Lid Raad van Toezicht

Met het oog op het Kunstenplan 2021-2024 heeft het Nederlands Dans Theater (NDT) zich de volgende Missie en Visie ten doel gesteld:

Onze ambitie is om mensen te verbinden en te inspireren. NDT biedt mensen wereldwijd een artistieke reflectie op de maatschappij en op persoonlijke relaties, zodat mensen zich kunnen open stellen voor nieuwe ervaringen, ideeën en perspectieven.

Dit doet NDT door ons aanbod van meest relevante en moderne dans van de hoogste kwaliteit, uitgevoerd door de beste dansers ter wereld voor een zo groot en divers mogelijk publiek.

NDT heeft de overtuiging dat kunst als zuurstof is voor de geest. Dat ieder mens het nodig heeft om de vreugde van kunst in zijn verschillende vormen te ervaren. Wegeloven dat kunst mensen helpt om elkaar beter te begrijpen door hun geest te openen voor het onbekende en hun wereld te vergroten. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid door een rolmodel te zijn in de wereld van hedendaagse dans en door risico’s te nemen en nieuwe wegen te verkennen. We streven naar de hoogste kwaliteit in alles wat we doen voor de meest inspirerende dans en voor het grootst mogelijke publiek dat we over de hele wereld kunnen hebben.

De kernwaarden die hierbij horen zijn: Excellentie, durf, open mind , verantwoordelijkheid en Integriteit.

Profiel Lid Raad van Toezicht NDT

De Raad van Toezicht
De leden worden benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Leden van de Raad van Toezicht worden geacht in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, om het beleid van de directie en de algemene gang van zaken tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan. De Raad streeft bij haar samenstelling naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond van de individuele leden van de Raad. De Raad van Toezicht onderschrijft zowel de Governance Code Cultuur 2019 als de Code Diversiteit en Inclusie. Beide Codes zijn leidraad bij het handelen van de RvT. De Raad hecht eraan dat de volgende expertisegebieden (in willekeurige volgorde) goed zijn vertegenwoordigd:

 • Bestuurlijke en politieke ervaring op landelijk niveau;
 • Kunstinhoudelijke expertise en kennis van de (internationale) danssector;
 • Financiële en bedrijfskundige expertise;
 • Juridische expertise;
 • Kennis van sociale verhoudingen;
 • Culturele diversiteit;
 • Interculturele communicatie.  

Vacature

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht, algemene zaken. Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar iemand met een migratieachtergrond en kennis van de culturele sector. Het betreft een onbezoldigde functie.

Algemene eisen voor de positie van lid van de Raad van Toezicht

 • Affiniteit met de visie en missie van Nederlands Dans Theater;
 • Beschikt over onafhankelijk oordeelsvermogen en is in staat om lastige vragen te stellen;
 • Sparringpartner kunnen zijn voor de directie;
 • Een specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel van de RvT, : kennis van een sociale/maatschappelijke onderneming;
 • Vervult een actieve rol in het maatschappelijke leven en beschikt over maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
 • Beschikt over een internationale oriëntatie;
 • Relevant, bij voorkeur nieuw netwerk voor Nederlands Dans Theater en de bereidheid dat ook in te zetten.

Specifieke eisen

 • Affiniteit met vraagstukken betreffende diversiteit en inclusie en voldoende ervaring om sparringpartner te zijn voor RvT en directie om deze vraagstukken binnen NDT op te lossen;
 • Inzicht in het samenspel met de lokale overheid en de politiek bestuurlijke context waarin Nederlands Dans Theater zich bevindt;
 • Een toegankelijke persoonlijkheid die goed in staat is verbinding te leggen met de andere leden van de Raad van Toezicht, directie, medewerkers en de Ondernemingsraad.

Voorwaarden

 • De zittingstermijn is 4 jaar, waarna leden voor maximaal één termijn kunnen worden herkozen;
 • De Raad van Toezicht komt ten minste 4 keer per jaar bij elkaar en tracht zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij premières en speciale avonden.

Informatie

Kijk op de pagina 'Organisatie en medewerkers' voor meer informatie over onze organisatie. Om meer specifieke informatie in te winnen over de functie, kunt u contact opnemen met Richtje Sybesma, directeur van binoq atana, die de werving en selectie voor het NDT begeleidt. Dit kan via telefoonnummer 020 514 1380 of via het e-mailadres info(at)binoq.nl.

Reageren
Bent u geïnteresseerd in deze positie en voldoet u aan het functieprofiel? Uw sollicitatie, gericht aan mevrouw Jet Bussemaker, voorzitter van de sollicitatiecommissie, kunt u met motivatiebrief en cv tot 3 februari 2020 sturen naar info(at)binoq.nl o.v.v. ‘sollicitatie lid raad van toezicht NDT’. Zodra uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Selectiegesprekken met de sollicitatiecommissie vinden plaats op vrijdag 21 februari. Geselecteerde kandidaten worden daarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk een week van tevoren op de hoogte gesteld.

Naar boven