Disclaimer beeldgebruik NDT

De Gebruiker is niet gerechtigd de betreffende vorm van het Beeldmateriaal op te slaan in een eigen
digitaal  bestand,  database,  archief  of  andere  mogelijke  vorm  van  digitale  opslag,  zonder  de
uitdrukkelijke  schriftelijke  toestemming  van  NDT.  De  Gebruiker draagt  er  voor  zorg  dat  bij  het
(doen) openbaar maken en het (doen) verveelvoudigen van Beeldmateriaal, in welke vorm dan ook,
de naam van de maker c.q. bron van het betreffende werk te allen tijde duidelijk zichtbaar, dat wil
zeggen  tenminste  onder  of  op het  werk,  wordt  vermeld  middels  de  navolgende  vermelding:
'©[Naam fotograaf of maker], Nederlands Dans Theater, [choreograaf], [balletnaam], [naam
danser(s)]'

NDT behoudt zich het recht voor om (gepubliceerde) uitgaven van de Gebruiker die Beelmateriaal
bevatten,  te  controleren  op  correct  gebruik.  Indien  nodig,  zal  de  Gebruiker  alle  (redelijke)
medewerking verlenen aan dergelijke controles door NDT.

Bij  openbaarmaking  van  Beeldmateriaal  in  welke  vorm  dan  ook  door  de  Gebruiker,  dient  de
Gebruiker terstond en voor eigen rekening tenminste één (bewijs)exemplaar (al dan niet in digitale
vorm), inhoudende de publicatie van het betreffende Beeldmateriaal, aan NDT te doen toekomen.

De Gebruiker die beeldmateriaal openbaar maakt of doet openbaar maken en/of verveelvoudigt of
doet verveelvoudigen waarvan het exclusief gebruiksrecht niet bij Nederlands Dans Theater (NDT)
berust,   is   volledig   verantwoordelijk   voor   het   verkrijgen   van   de   toestemming   van   de
geportretteerde(n), de maker en/of (andere) rechthebbende(n). De Gebruiker vrijwaart in dat geval
NDT  en/of  de  maker(s)  van  het  Beeldmateriaal  en  enige  andere  betrokken  rechthebbende(n)  van alle aanspraken te dier zake.

Voor het aanvragen van beeldmateriaal voor commercieel gebruik vragen wij u contact op te nemen
met marketing@ndt.nl