Disclaimer beeldgebruik NDT

 • Alle rechten van (intellectuele) eigendom met betrekking tot foto's, afbeeldingen en videomaterialen of ander werk in de zin van de Auteurswet en waarvan het exclusief gebruiksrecht aan Nederlands Dans Theater (NDT) is verstrekt (“Beeldmateriaal”), blijven te allen tijde berusten bij de maker van het Beeldmateriaal. NDT heeft het exclusieve recht het Beeldmateriaal te gebruiken en (sub)licenties te verlenen aan door haar geselecteerde derden (“Gebruikers”).

 • Het gebruik van Beeldmateriaal door Gebruikers, is enkel toegestaan nadat een Gebruiker dit expliciet en schriftelijk met NDT is overeengekomen. Aan het gebruik van het Beeldmateriaal kunnen door de maker van het Beeldmateriaal en/of NDT beperkingen worden gesteld.

 • Het is Gebruikers niet toegestaan het Beelmateriaal te wijzigen, manipuleren, of anderszins aan te passen, tenzij met NDT schriftelijk of, na toestemming van NDT, rechtstreeks met de maker anders is overeengekomen.

 • Tenzij de Gebruiker met NDT uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker slechts toegestaan het Beeldmateriaal eenmalig te publiceren, in ongewijzigde vorm en uitsluitend volgens de met NDT overeengekomen publicatiecriteria waaronder maar niet beperkt tot doel, wijze, medium, oplage en duur.

 • Indien het de Gebruiker op grond van de met NDT uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afspraken is toegestaan het Beeldmateriaal op internet te gebruiken, zal de Gebruiker ervoor zorg dragen dat de afmetingen van een door haar op internet afgebeelde vorm van het Beeldmateriaal niet groter zal zijn dan 800 bij 600 pixels / 72 dpi. De Gebruiker zal van het Beeldmateriaal geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet en Gebruiker draagt ervoor zorg dat het betreffende Beeldmateriaal niet kan worden geopenbaard en/of verveelvoudigd door derden.

 • Elk gebruik van enige vorm van Beeldmateriaal dat niet expliciet is overeengekomen met NDT, wordt aangemerkt als een inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van NDT en/of de makers van het betreffende Beeldmateriaal.

 • De Gebruiker is niet gerechtigd de betreffende vorm van het Beeldmateriaal op te slaan in een eigen digitaal bestand, database, archief of andere mogelijke vorm van digitale opslag, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NDT. De Gebruiker draagt er voor zorg dat bij het (doen) openbaar maken en het (doen) verveelvoudigen van Beeldmateriaal, in welke vorm dan ook, de naam van de maker c.q. bron van het betreffende werk te allen tijde duidelijk zichtbaar, dat wil zeggen tenminste onder of op het werk, wordt vermeld middels de navolgende vermelding: '©[Naam fotograaf of maker], Nederlands Dans Theater, [choreograaf], [balletnaam], [naam danser(s)]'

 • NDT behoudt zich het recht voor om (gepubliceerde) uitgaven van de Gebruiker die Beelmateriaal bevatten, te controleren op correct gebruik. Indien nodig, zal de Gebruiker alle (redelijke) medewerking verlenen aan dergelijke controles door NDT.

 • Bij openbaarmaking van Beeldmateriaal in welke vorm dan ook door de Gebruiker, dient de Gebruiker terstond en voor eigen rekening tenminste één (bewijs)exemplaar (al dan niet in digitale vorm), inhoudende de publicatie van het betreffende Beeldmateriaal, aan NDT te doen toekomen.

 • De Gebruiker die beeldmateriaal openbaar maakt of doet openbaar maken en/of verveelvoudigt of doet verveelvoudigen waarvan het exclusief gebruiksrecht niet bij Nederlands Dans Theater (NDT) berust, is volledig verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming van de geportretteerde(n), de maker en/of (andere) rechthebbende(n). De Gebruiker vrijwaart in dat geval NDT en/of de maker(s) van het Beeldmateriaal en enige andere betrokken rechthebbende(n) van alle aanspraken te dier zake.

 • Voor het aanvragen van beeldmateriaal voor commercieel gebruik vragen wij u contact op te nemen met marketing@ndt.nl.